Usein kysyttyä

Mitä on ydinvoima-alan turvallisuuskulttuuri?

Ydinvoima-alan turvallisuuskulttuurista
(muokannut Pertti Koistisen, Teollisuuden Voima Oyj alkuperäisestä tekstistä Juha Miikkulainen, Prizztech Oy)

HAASTE
Tasokas turvallisuuskulttuuri ei synny hetkessä eikä itsestään, se vaatii vuosien määrätietoista työtä ja vaalimista.

HISTORIAA
Ydinvoimalassa turvallisuuskulttuurin täytyy tulla selkärangasta. Sen täytyy olla osa jokaisen jokapäiväistä toimintaa. Tsernobylin onnettomuus oli ensimmäinen, missä  syyksi tunnistettiin puutteet turvallisuuskulttuurissa (mm. poliittinen ohjaus, inhimilliset virheet, kokemattomuus, osaamattomuus, huono suunnittelu, kiire, ohjeiden noudattamatta jättäminen, turvallisuusjärjestelmien ohittaminen). Tämän jälkeen turvallisuuskulttuuriajattelu on levinnyt turvallisuuskriittisiin organisaatioihin, joita ovat mm. ydinvoimalaitokset, ilmailu, merenkulku, kemianteollisuus, rautatiet ja terveydenhuolto. Muilla aloilla samoja asioita käsitellään usein laatujohtamisen alla.

KEHITTYMINEN
Ydinvoima oli ensimmäisiä toimialoja, joissa alettiin kehittää turvallisuuskulttuuria ja menetelmiä sen arvioimiseksi. Pioneerityötä tällä alueella tekivät sekä teollisuus että YK:n alainen kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA. Jo vuonna 1991 IAEA julkaisi INSAG 4 – dokumentin, jossa turvallisuuskulttuuri määriteltiin seuraavasti: ”Turvallisuuskulttuuri on organisaation toimintatavoista ja yksittäisten ihmisten asenteista muodostuva kokonaisuus, jonka tuloksena ydinvoimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkeytensä edellyttämän huomion ja ovat etusijalla päätöksiä tehtäessä”.  Tämä määritelmä on pohjana suomalaiselle ydinturvallisuusajattelulle.

MÄÄRITELMÄ
Määritelmän keskeinen osa on ” turvallisuuteen vaikuttavat tekijät saavat kukin tärkeytensä edellyttämän huomion ”. Sen mukaisesti jokaisen ydinvoima-alalla työskentelevän tulee kaikessa toiminnassaan varmistua, että asiat tulee käsiteltyä riittävän syvällisesti ja laajasti. Turvallisuuskulttuurin rakennuspalikat ovat ihmisten asenteet ja organisaation toimintatavat. Näiden molempien tulee olla kaikessa turvallisuutta varmistavia ja edistäviä.
Tuvallisuuskulttuuri tarkoittaa monissa yrityksissä työturvallisuutta. IAEA:n määritelmän lähtökohta on laitoksen turvallisuus ja sitä kautta ihmisten ja ympäristön turvaaminen. Käytännössä hyvä laitosturvallisuus varmistaa myös ihmisten turvallisuuden eli he eivät altistu tarpeettomille riskeille työssään.

KÄYTÄNNÖSSÄ
Käytännön tasolla turvallisuuskulttuuria edistetään
PATA-ajattelun avulla. Sen mukaisesti meidän tulee aina: Pysähtyä – Ajatella – Toimia – Arvioida, eli emme säntää suoraa päätä tekemään, vaan harkitsemme ja lopuksi katsomme menivätkö asiat oikein. PATA-ajattelu on hyvä käytänne myös kodin töihin, sitä noudattamalla moni tapaturma olisi varmasti jäänyt sattumatta.

ARVIOINTI
Ydinvoimalaitoksen turvallisuuskulttuurin kypsyyttä voidaan arvioida kolmiportaisella asteikolla:
1. Organisaatiossa ylläpidetään turvallisuuskulttuuria vaalitaan, vain koska valvova viranomainen sitä vaatii
2. Organisaatiossa on ymmärretty, että hyvä turvallisuuskulttuuri kulkee käsi kädessä luotettavan tuotannon kanssa
3. Organisaatiossa ajatellaan, että ”Turvallisuuskulttuuri on matka, ei päämäärä” tätä kuvaavat johtamisoppien ajatukset jatkuvasta parantamisesta ja oppivasta organisaatiosta.

SUOMALAINEN MALLI
Suomalaiset ydinvoimalaitokset, kuten valtaosa maailman laitoksista, sijoittuvat tasolle kaksi. TVO on asettanut tavoitteekseen tason kolme ja yksi yhtiön arvoista on jatkuva parantaminen. Saavuttaakseen tämän meidän Olkiluotolaisten on yhdessä luotava sekä parempia menettelyjä tukemaan organisaation oppimista, että kehitettävä ilmapiiriä muutosmyönteisemmäksi. Nämä ovat tuttuja haasteita muillakin työpaikoilla.

JATKUVA PARANTAMINEN
Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Yhtäältä pitää olla hyvin tiukka, eikä saa sallia mitään poikkeamisia turvallisuusasioissa ja toisaalta pitää kannustaa kehittämään ja kehittymään, lisäksi tulee pitää yllä tuotantoa luotettavasti. Näiden, osin ristiriitaisten, tavoitteiden täyttäminen on jatkuvaa työtä ydinvoimaloissa ja Suomessa on onnistuttu tässä erinomaisesti. Haasteemme on pysyä jatkuvasti valppaana pienimmillekin asioille ja ongelmille. Turvallisuuskulttuurin pahin uhkakuva onkin itsetyytyväisyyteen sortuminen.

OMA ASENNE RATKAISEE
Omia turvallisuusasenteitaan voi miettiä vaikkapa liikenteessä. Turvavyötä käyttävät useimmat suomalaiset ja syy lienee oman hengen turvaaminen. Tämän mukainen toiminta on edellä kuvatulla asteikolla tason kaksi mukaista. Mutta kuinka moni meistä joutuu jarruttamaan nopeudenvalvonta-kameran kohdalla? Tällainen käyttäytyminen on selkeästi tason yksi mukaista. Hienoista määritelmistä ja teorioista huolimatta, turvallisuuskulttuuri näkyy aitona silloin, kun kukaan ei ole valvomassa.

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ (LISÄNNYT JUHA MIIKKULAINEN)
Seuraavassa on sekalainen luettelo erilaisista käytännöllisistä ja teoreettisista asioista, jotka liittyvät läheisesti turvallisuuskulttuuriin ja sen kehittämiseen. Läheltä-piti –tilanteiden raportointi ja analysointi. Aloitejärjestelmä myös nimettömänä. Kehitysideoiden systemaattinen kerääminen. Työmaan aloitus- ja päätöskokoukset. Esimies-alais –keskustelut. Käyttöohjeiden ja työohjeiden säännöllinen tarkastus ja revidointi. Dokumentaation systemaattinen päivitys. Sisäinen viestintä. Vuorovaikutuksen parantaminen. Työmenetelmien analysointi. Koulutus. Työolosuhteiden ja työturvallisuuden kehitys. Turvallisuuskierrokset, safety walks. Turvallisuusinfot tilaisuuksissa. Kyselevän asenteen korostaminen. Johdon esimerkki. Johdon sitoutuminen. Yhtiötason politiikat. Strategia. Syyllisten etsinnän lopettaminen. Palkitseminen. Vaatiminen. Tarkkuuden ja valppauden korostaminen. Tarkastukset ja testaukset. Tiimi- ja parityöskentely. Päihteiden nollatoleranssi. Nuhteettomuus. Auditoinnit. Erilaiset sisäiset tutkinnat (esim. erikoisraportti ja perussyyanalyysi). Viranomaisvalvonta.
Keksi itse lisää jotka sopivat ja kuuluvat sinun organisaatioosi…

Alkuperäinen kirjoitus: Petri Koistinen
Käyttäytymistieteiden asiantuntija
Teollisuuden Voima Oyj
http://www.ydinreaktioita.fi/jokapaivaista/ydinvoima-ala-on-turvallisuuden-edellakavija