Palvelut

FinNuclear ry:n palvelutoiminta jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:
Verkostoituminen


Verkostoitumista edistävät toimenpiteet ovat mm. yhteisesiintymisiä yhdistyksen tarkoitusta palvelevissa tapahtumissa, yritysvierailuja ja jäsentilaisuuksia. FinNuclear ry:n jäsenten tiedot ovat esillä ”FinNuclear Directory” -julkaisussa ja Internetissä. Yhteyksiä yhdistyksen sidosryhmiin ylläpidetään kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla.

Koulutus ja valmennus

Yhdistyksen tarkoitusta palvelevia koulutus ja valmennustilaisuuksia järjestetään jäsenille alennettuun hintaan. Tilaisuuksiin voi osallistua myös yhdistyksen ulkopuolisia tahoja normaalin osallistumismaksun hinnalla.

Tutustu myös kaikille avoimeen verkko-oppimismoduuliin "Tietoa ydinenergia-alasta alihankkijoille".

Alan seuranta ja viestintä

FinNuclear ry:n tarkoituksen kannalta mielenkiintoisia ydinenergia-alan tapahtumia ja hankkeita seurataan keskitetysti. Kuukausittainen yhteenveto ”FinNuclear Association Newsletter” laaditaan ja toimitetaan jäsenille sähköpostitse.

Uutiskirjeen arkistoon

Yhdistyksen jäsenille ja sidosryhmille tarkoitettua www-sivustoa www.finnuclear.fi ylläpidetään. FinNuclear ry:n toimintaa esitellään alan konferensseissa ja lehdissä.


Kehitystoiminta

FinNuclear ry tarjoaa yrityksille räätälöityjä kehittämispalveluja FinNuclear Oy:n kautta sekä pyrkii toteuttamaan toimialallisia tutkimus- ja kehityshankkeita.

FinNuclear Itsearviointi ja Esiauditointi


FinNuclear Itsearvioinnin tuloksena yritys saa kokonaiskuvan organisaationsa suorituskyvystä ja johtamisjärjestelmänsä kypsyystasosta. Lisäksi FinNuclear ry:n omistama palveluyhtiö FinNuclear Oy tarjoaa yrityksille ydinvoima-alaan valmistavaa esiauditointia. Lue lisää tästä

Toimialallisia tutkimus- ja kehityshankkeita


Käynnissä:
Teollisuuden ydinvoimaklusterin kehittäminen - Oulu
yhteistyössä BusinessOulun ja Fennovoiman kanssa

Toteutuneet:
Vientiverkoston käynnistäminen ydinenergia-alalle
Esiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriölle (Yhteenveto)


Miten tulla ydinenergia-alan alihankkijaksi - opas (2013)
FinNuclear ry on toteuttanut yhdessä Teknologiateollisuus ry:n "Ydinenergia-alan  toimittajat" - toimialaryhmän sekä Prizztech Oy:n kanssa hankkeen, jonka tuloksena syntyi ydinvoima-alalle pyrkiville yrityksille suunnattu opas.

Oppaan tavoitteena on lisätä erityisesti pienten yritysten tietoisuutta ydinvoima-alasta ja siihen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Oppaassa esitetään asioita, joita yrityksen tulisi huomioida alan toimittajaksi pyrkiessään. Se käsittelee alaa yleisesti, vaatimuksia, termistöä ja asioita, joita alihankkijan tulee huomioida pätevöitymisessä alalle, tuotteiden kelpoistamisessa ja sopimuksia tehtäessä.

Oppaassa esitellään eräitä Suomessa ydinvoima-alan alihankkijoina toimivia yrityksiä ja heidän kokemuksiaan. Yritykset on valittu eri toimialoilta. Joukossa on sekä pieniä että suuria yrityksiä. Yritysten kuvausten tavoitteena on luoda 
lukijalle todellisten esimerkkien kautta käsitys ydinvoima-alasta ja siitä, miten kyseiset yritykset ovat alan kokeneet ja miten alan vaatimuksia on sovellettu toiminnassa.

Opas on luettavissa selailumuodossa ja pdf-muodossa